Uçucu Organik Bileşik (UOB) Emisyonlarının Kontrolü ve Azaltılması Amacıyla Türkiye için Yeni Eşleşt

Uçucu Organik Bileşik (UOB) Emisyonlarının Kontrolü ve Azaltılması Amacıyla Türkiye için Yeni Eşleşt
  • İnceleme
  • Ziyaret: 0
  • Son Güncelleme: 14-08-2013
Avrupa Komisyonu, eşleştirme projeleri aracılığıyla bir AB aday ülkesi olarak Türkiye’nin katılım öncesi sürecini desteklemektedir. Bu projelerde "eski” Üye Devletler deneyimlerini aday ülke ile paylaşır ve aktarırlar. Şimdiye kadar Federal Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Türkiye ile birlikte altı eşleştirme projesi gerçekleştirmiştir. 9 Haziran 2011’de yeni Eşleştirme Projesi TR 09 IB EN 01 "Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü” tebliğ edildi. Bu eşleştirme projesi kirleticilerin emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak amacıyla strateji geliştirme üzerine yakın bir işbirliği sağlamaktadır. Ayrıca idari yapılar ve prosedürler de güçlendirilecektir. Bu projede Almanya UOB emisyonlarının atmosferde azaltılması ve engellenmesi üzerine yardım sağlayarak Türkiye’nin çevre ve insan sağlığının çevre kirliliğinin olumsuz etkilerinden korunmasının iyileştirilmesi yönündeki hedefini destekleyecektir. Bu maddeler insan sağlığına benzen gibi doğrudan zarar verebilirler. Ayrıca nitrojen oksitler ile birlikte troposferik ozon için de habercidirler.

Avrupa mevzuatında konuyla ilgili temelde dört direktif vardır:
• 1994/63/EC Direktifi – Petrolün depolanması ve terminallerden servis istasyonlarına dağıtımından kaynaklanan uçucu organik bileşik emisyonlarının kontrolüne ilişkin 20 Aralık
1994 tarihli direktif
• 1999/13/EC Direktifi - Belirli faaliyetler ve tesislerde organik solventlerin kullanımından kaynaklanan uçucu organik bileşik emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin 11 Mart 1999
tarihli Direktif (2008/112/EC direktifiyle tadil edilmiştir). İşbu direktif şimdi 24 Kasım 2010 tarihli 2010/75/EU sayılı direktife dahil edilmiştir (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi).
• 2004/42/CE Direktifi – Bazı boya, vernik ve araç tamir/yenileme ürünlerinde organik solvent kullanımından kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin 21 Nisan 2004 tarihli ve 2004/42/EC sayılı Direktif ve 199/13/EC sayılı tadil eden Direktif (2010/79/EU sayılı 19 Kasım 2010 tarihli direktifle tadil edilmiştir).
• 2009/126/EC Direktifi –Servis istasyonlarında motorlu araçların yakıt dolumu sırasında ortaya çıkan petrol buharının geri kazanımına (Faz II) ilişkin 21 Ekim 2009 tarihli Direktif.

İşbu eşleştirme projesinin odağı daha iyi bir hava kalitesine ulaşmak için UOB emisyonlarının kontrol ve azaltılması amacıyla bu direktiflerin kabul edilmesi hazırlığıdır. Projenin süresi iki yıldır (Temmuz 2011 – Temmuz 2013). Faydalanıcı ortak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Proje yöneticisi Alman Uluslararası İşbirliği Kurumudur (GIZ GmbH). Proje üç bileşenden oluşacak şekilde yapılandırılmıştır:

Bileşen 1 – Mevzuat Bu bileşende Türk mevzuatının genel bir değerlendirmesi yapılacak ve UOB Direktifleri alanında AB mevzuatı ayrıntılı olarak incelenecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il müdürlükleri, illerden diğer katılımcılar ve sanayi temsilcilerinin katılımı ile çeşitli toplantı ve çalıştaylar düzenlenecektir. Taslak mevzuat çalışması bu toplantı ve çalışmalardan çıkacak olan geri besleme dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Bileşen 2 – Uygulama Planı Avrupa Komisyonu tarafından iki teknik yardım projesi planlanmaktadır:
a) Envanter
b) Maliyet
Bu bileşendeki etkinlikler teknik yardım projesinin sonuçlarına dayanarak gerçekleştirilecektir. Maliyet Değerlendirmesi ve Envanter Değerlendirmesi sonuçlarına bakarak Düzenleyici Etki Analizi her bir direktif için farklı teknik, kurumsal ve yasal başlıklar içeren uygulama planları ile birlikte geliştirilecektir.

Bileşen 3 – İdari ve Kurumsal Kapasite Bu bileşenin amacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın idari ve teknik kapasitesinin uygulama planlarının gereğini yerine getirebilecek şekilde geliştirilmesidir. Bakanlığın organizasyonel ve kurumsal yapısı bir değerlendirme raporu ile gözden geçirilecek, organizasyonel ve kurumsal yapının ve 3 UOB Direktifinin uygulama prosedürlerinin iyileştirilmesi için önerilerde bulunulacaktır. Aynı zamanda eğitim ihtiyaçları belirlenecektir. Proje süresince en az 3 eğitim ve üye ülkelere 4 çalışma ziyareti düzenlenecektir. Endüstriden paydaşlar ilgili çalıştaylar ve eğitim seminerlerine katılma imkanına sahip olacaklar Projenin açılış toplantısı 4 Ağustos 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantısında ilgili proje paydaşları proje hedefleri, faaliyetleri zaman çizelgesi konularında bilgilendirildiler. Gerçekleştirilen ilk çalıştayda ilgili AB UOB Direktifleri uyarınca gereklilikler üzerine bir giriş kısa dönem uzmanlar tarafından verildi.


Abdurrahman Uluırmak
Genel Müdür Yardımcısı Vekili
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Dr. Dorothea Frohn
Yerleşik Eşleştirme Danışmanı
Almanya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı