Sıcak Daldırma Galvaniz

Sıcak Daldırma Galvaniz

Yıllardır uluslararası bilim adamları dünyadaki buzul erimesi ve küresel ısınmaya dikkat çekiyor. Biz kendi ülkemizden örnek verirsek, Van 100. yıl Üniversitesi’nden Prof. Ali Fuat Doğu nun çalışmasında özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki buzulların süratle eridiği ve bu erimenin kullanılabilir yer altı su kaynaklarını çok kısa sürede yok edebileceğini söylüyor. Bunun anlamı belki de 20 yıl içerisinde suya dayalı kalkınma (tarım, hayvancılık) ya da sürdürülebilirlik hayal olacak. Bunun getireceği ekonomik ve sosyal zararlar bu yazıya sığmaz. 

Tüm bunların oluşmaması için, bu sürenin uzatılması adına dünyadaki tüm devletler dahil, tüm kurum ve kuruluşların ya-şanılabilir bir dünya için yarını bugünden korumaya alması la-zım. Bunun için yarın çok geç. 

Sanayileşme adına her sektörün sürdürülebilir kalkınma için yapacağı bir şeyler var. Sıcak Daldırma Galvaniz prosesi ve do-ğası gereği sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan bir uygu-lamadır.

Bunu çift taraflı sağlar: Birincisi proses aşamasında kullanılan kaynaklar (Çinko vs. hammadde) geri dönüştürülebilir; ikincisi koruduğu çeliğin kullanım ömrünü arttırır. Büyük resme bakıl-dığında sürdürülebilir kalkınma için SDG sosyal, ekonomik ve çevresel katkı sağlamaktadır.


Sanayi devrimi 18. ve 19. yüzyıllara egemen olmuş ve 20. yüz-yıl teknoloji devriminin yolunu açmıştır. Son 300 yıl içinde tüm dünyada gerçekleşen gelişmeler dikkate alındığında 21. yüzyıl-da ne gibi bir gelişme olacağı merak edilmektedir. Eğer ilk on yılı bir gösterge kabul edersek bir sonraki devrim Sustainable Development - Sürdürülebilir Kalkınma olacaktır. 

"Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar. Fakat her-kesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.” Mahatma Gandhi 

Küresel Isınma ve Sürdürülebilir Gelişme ; 

Son yıllarda mevsim şartlarının ve hava değişikliklerinin alışık olmadığımız derecede değişmesi dünyamızın geleceğine dair somut olumsuz göstergeler olarak ortaya çıkmakta. Tüm bu ya-şananlar özellikle dünyanın kuzey küresinde yaşanan ısınma dolayısıyla eriyen buzul kütlelerinin mevsimlerin değişimine olan olumsuz etkisi sonucu meydana gelmektedir. Dünya’nın dengesi bozuldu. Peki nedir küresel ısınma ve nasıl etkiliyor gündelik yaşantımızı? 

Sanayi devriminden başlayarak fosil yakıtların yoğun kullanıl-ması, yangınlar, yeşilin hoyrat kullanımı, plansız büyüme ve sa-nayileşme gibi etkinlikler atmosfere salınan sera gazlarını arttı-rıyor. Bu artışla birlikte aşırı kentleşmenin getirdiği, yeryüzün-deki ve atmosferin alt bölümlerindeki (alttroposfer) sıcaklık ar-tışına "Küresel Isınma” adı verilmektedir.

 

Sıcak Daldırma Galvanizli Çeliğin Çevre Performansı 

2008 yılında Uluslararası Çinko Birliği (IZA) sıcak daldırma gal-vanize çelik için yaşam döngüsü envanteri (LCI) ve yaşam dön-güsü Değerlendirme (LCA) üzerine bir çalışmaya sponsor ol-muştur. Çalışmanın amacı, 1 kg sıcak daldırma galvanize çe-lik ürün için bir yaşam döngüsü envanteri (LCI) çıkartmak ve bu LCI bilgisini, galvanize çeliğin üretimden kullanıma ve kullanım ömrü sonuna kadar tüm çevresel etkilerini anlamak amacıyla bir yaşam döngüsü değerlendirme (LCA) elde etmede kullanıl-mıştır. LCA’nın amacı sadece galvanizin gerçekte ne işe yaradı-ğını görmek için değil aynı zamanda gelecekteki çevresel etki-leri en aza indirme fırsatlarının altını çizmektedir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda aşağıdaki grafiklerdeki sonuçlar gözlem-lenmiş ve yayımlanmıştır.

LCA Kullanım Ömrü Sonu Aşaması LCA’nın son aşaması, kullanım ömrü sonudur. Daha önce dik-kat çekildiği gibi hem çelik hem de çinko hiçbir özelliğini kay-betmeden % 100 geri dönüştürülebilen metallerdir. Kulla-nım ömürleri sonunda geri dönüştürülen malzemeler/ürün-ler LCA’da bir enerji kredisi alırlar. Çünkü, geri dönüşüm atıkları azaltır veya tamamen ortadan kaldırır ve enerji doğal kaynakla-rı korur. Sıcak daldırma galvanize çelikten inşa edilmiş bir yapı yıkıldığında galvaniz kaplı malzeme toplanır ve geri dönüşüm amacıyla çelik değirmenine gönderilir. Elektrik ark ocağınday-ken (EAF) çinko, çinko açısından zengin EAF tozu olarak yakala-nır ve çinko üretim prosesinde tekrar kullanılabilir. Ergimiş hur-da çelik iş yeni şekillerde dökülmeye hazırdır.

Sıcak daldırma galvanize ürünün birincil bileşeni olan çelik, kullanım ömrü sonu kredisinin en büyük kısmını oluşturmak-tadır. Çelik için aynı kredi, boya kaplı veya galvaniz kaplanmış olması dikkate alınmadan verilir. Ancak HDG kaplamanın çin-kosu % 100 geri dönüştürülebilirken boya, atık akışının kalıcı bir parçası olur veya yakılır ve emisyon salınımına neden olur.

Şu anda yarının artık bugün olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok geç kalmış olmak diye bir şey vardır. Sayısız uygarlıgın be-yazlamış kemikleri üzerinde şu acıklı sözcükler yazılı: "Çok geç. " Martin Luther King Özet Çevresel korumacılığa yönelik bilimsel verilere dayalı tartışma-sız üstünlüğü olan SDG nin, öncelikle galvanizciler, sektör tem-silcileri ve en nihayetinde karar verici-uygulayıcı (yasa koyucu, hükümet, devlet organları) tarafından kullanımının arttırılma-sı gerekmektedir. Bunun ekonomik gelişmenin yanında sağla-yacağı büyük katkı Sürdürülebilir Kalkınma politikalarına olan katkısının öneminin algılanması gerekir. Aslında resmi merciler bu uygulamanın yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin arttırılmasıyla dünya ülkeleri arasında çevre duyar-lılığı görevini yerine getirmede bir adım daha atmış olacaktır.