Sıcak Daldırma Galvaniz Doğanın Dostudur

Sıcak Daldırma Galvaniz Doğanın Dostudur

Sıcak Daldırma Galvaniz Doğanın Dostudur Hem Çeliği Hem de Ülke Ekonomisini Korur

Tüm varlıklar gibi demir – çelik de doğaya dönme isteği için-dedir. Bu zafiyetiyle korozyona uğrar ve zamanla yok olur. Oysa bunlar gibi doğal kaynakları korumak hem kullanıldık-ları yapıların ömrünü uzatmak hem de ekonomiye katkı sağ-lamak için önemlidir. Günümüzde çeliği korozyona karşı ko-rumak için birçok yöntem var. Ancak sıcak daldırma galvaniz (SDG) kaplama bunların en uzun ömürlü, en ekonomik ve do-ğaya dost olanıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir gelişmenin ol-mazsa olmazıdır. Çeliğin çinkoyla kaplandığı uygulamalar arasında sıcak daldır-ma galvanizin yanı sıra elektro kaplama, spreyleme (püskürt-me) ve metalik alaşımlama gibi yöntemler bulunur. Her metot yapısına, kaplama kalınlığına, performansına ve özellikle farklı maruz kalma koşullarına göre tahmini kullanım ömrüne göre bağlı olarak farklı kullanım alanına sahiptir. SDG içlerinde en yayın olan galvanizleme metodudur ve yapı-larda kullanılan güçlendirme çubuğu da dahil olmak üzere ya-pısal çeliğin kaplanmasında özellikle tercih edilir. Bunun baş-lıca nedeni; ürünün her yerini, köşeleri ve boşluklarını da aynı ölçüde ve kalitede kaplayarak bütünsel koruma sağlamasıdır. Ürünün yaklaşık 450 derecede ergimiş çinko banyosuna daldı-rılmasıyla yapılan sıcak daldırma galvaniz malzemenin yüzeyi-ni tamamen kaplar. Dayanıklı yapıya sahip olan çinko, çelikle metalürjik bağ oluşturur. Çeliğin üstüne kuvvetlice yapışır. Her yönüyle dirençlidir ve darbelere karşı dayanıklıdır. Sadece bariyer koruma sağlayan yöntemlerin aksine galvaniz hem bariyer koruma yapar hem de kendini altında yatan çelik için feda eder. Bariyer korumada kaplama bir kez zarar gördüğü anda ürün açığa çıkar ve çelik korozyona uğramaya başlar. Oysa galvaniz kaplamalı ürünün yüzeyinde herhangi bir dar-be ya da aşınma olsa bile yakındaki çinko katodik korumayla görevini yerine getirmeye devam eder. Çelik, üstündeki çinko kaplama tamamen tükenene kadar korozyondan etkilenmez. Böylece galvaniz kaplama çeliği yıllarca koruyabilir. Dayanım ömrü ürünün bulunduğu ortama, maruz kaldığı etkilere göre değişkenlik gösterir.

Çeliğin üstüne kuvvetlice yapışır. Her yönüyle dirençlidir ve darbelere karşı dayanıklıdır. Sadece bariyer koruma sağlayan yöntemlerin aksine galvaniz hem bariyer koruma yapar hem de kendini altında yatan çelik için feda eder. Bariyer korumada kaplama bir kez zarar gördüğü anda ürün açığa çıkar ve çelik korozyona uğramaya başlar. Oysa galvaniz kaplamalı ürünün yüzeyinde herhangi bir dar-be ya da aşınma olsa bile yakındaki çinko katodik korumayla görevini yerine getirmeye devam eder. Çelik, üstündeki çinko kaplama tamamen tükenene kadar korozyondan etkilenmez. Böylece galvaniz kaplama çeliği yıllarca koruyabilir. Dayanım ömrü ürünün bulunduğu ortama, maruz kaldığı etkilere göre değişkenlik gösterir. Galvaniz kaplanmadığı için çürüyüp yok olan çelik milli servet kaybıdır. Korozyon nedeniyle her yıl endirekt olarak milyarlar­ca doların kaybedildiği ülkemizde, sıcak daldırma galvaniz kul­lanımını arttırmak hem ülke ekonomisini hem de doğal kay­nakları korumak adına önemlidir.

Çelik konstrüksiyon yapılar, endüstriyel tesisler, köprüler, üst geçitler, otoyol konstrüksiyonları (yönlendirme direkleri, ba­riyerler vs.) enerji nakil hattı ve aydınlatma direkleri, metal elektrik enstrümanları, taşımacılık/demiryolu/hava yolu ekip­manları, tarım ve hayvancılık sektörü, stadyum ve spor tesisle­ri, kent mobilyaları, park bahçe ekipmanları, korkuluklar sıcak daldırma galvanizle korozyondan korunan başlıca yapısal çe­lik ürünleridir. Sıcak daldırma galvaniz yurtdışında bizdekine göre çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Çevreci bir çözüm olarak pasif evlerde de tercih ediliyor. Ayrı­ca doğal rengi ve dokusuyla bazı sanatçılara da ilham kaynağı olup heykel yapımında bile kullanılıyor. Avrupa ve Amerika’da bu kadar yaygın kullanılan sıcak daldırma galvanizle ilgili gele­neksel proje yarışmaları düzenleniyor.

Ülkemizde maalesef SDG’ye ilgi henüz bu düzeyde değil. Bunu tüm ilgililer tarafından avantajlarının bilinmemesine bağlıyo­ruz. Türkiye’de kişi başına düşen galvanizli çelik oranı 7 kg iken Avrupa’da bizim 5 katımızdır. SDG ekonomik avantajlarının yanı sıra çevresel performansıyla da gelişmiş ülkelerin göz be­beği.

Sadece Çeliği Değil Doğayı da Koruyor

Küresel ısınmanın etkilerini her geçen yıl daha fazla hissediyo­ruz. Söz gelimi, Türkiye’nin 2’nci büyük gölü olan Tuz Gölü, kü­resel ısınma nedeniyle bugün yok olmakla karşı karşıya. Bun­lar henüz başlangıç, önlem alınmadığı takdirde ilerleyen yıllar­da durum daha da kötüleşecek, doğal yaşam kaynağımız suyu bile bulamaz hale geleceğiz.

Kötü sonu engellemek için başta hükümetler, yöneticiler, si­yasetçiler, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, tüketiciler el ele vermeli ve herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Özellikle in­san yapımı çevreyi geliştiren mimarlara, mühendislere, müte­ahhitlere ve malzeme tedarikçilerine düşen; sağlam ve görsel güzelliği olan yapılar planlarken çevreye duyarlı olmaktır.

Seçilen malzemelerin kalıcılığı kadar doğaya dost olması da önemlidir. Bu noktada tamamen geri dönüşümlü korozyon koruma yönetimi olan sıcak daldırma galvanizin yaygınlaşma­sı sürdürülebilir geleceğin olmazsa olmazıdır. SDG 3 şekilde doğayı koruyarak sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Birincisi; pro­seste kullanılan bütün malzemeler (çinko, asit, vb.) geri dönüş­türülebilir ve üretime tekrar dahil olur.

Dünyada kullanılan çinkonun her yıl %30’u geri dönüşümden kazanılır. İkincisi; kapladığı çeliği koruyarak kullanım ömrünü uzatır. Diğer bir deyişle doğal kaynakları korur. Son olarak da diğer bariyer koruma yöntemlerinin aksine galvaniz kaplama kullanım ömrü sonunda doğada tamamen yok olur.

Ekonomik Olmasıyla Fark Yaratıyor

Sıcak daldırma galvaniz kaplama uzun ömürlü koruma yönte­midir. Daha da önemlisi; uygulama sonrasında servis/bakım gerektirmediği için orta ve uzun vadede tasarruf sağlar. Kap­lama yöntemlerini maliyet açısından değerlendiren araştırma­lar, bunu açıkça ortaya koyar.

Araştırmaya göre 35 yıllık süreçte galvanizli çelik, lateks, primer&epoksi&akrilik boya ve primer&epoksi boyanın in­celenmesi sonucunda galvanizli çelik, uygulamanın ardın­dan hiçbir ek maliyet getirmeyerek en ekonomik yöntem ol­duğu göstermiştir. Üretim aşamasında fiyatları birbirine yakın olan lateks, galvanizli çelik ve primer&epoksi boyanın arasın­daki fark yıllar geçtikçe hızla açılmış ve araştırmanın sonunda primer&epoksi boyayla %36’ya, lateksle ise % 63’e ulaşır.

Amacımız Sektörümüzü Büyütmek

Dernek olarak sektörümüzün bilinirliğini arttırmaya ve pazar­da hak ettiği paya ulaştırmaya için çalışıyoruz. Bunun için yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalar yaparak ve işbirlikle­ri kurarak sektörün gelişmesine katkı sağlıyoruz. Mesleki stan­dartları ve iş etiğini geliştirerek üyelerimizin ulusal ve uluslara­rası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca galvaniz sektörüyle ilgili hukuki, ekonomik ve teknik konular­da kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vererek, kamuo­yunu bilgilendirmeyi görev biliyoruz.

Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir çağdayız. Buna paralel ola­rak bizler de çağa ayak uydurmalıyız. Üyelerimizin bu süreç­te faydalı bilgilere kolayca ulaşması, çeşitli eğitimler ve semi­nerlerle donanımlarını arttırmaları için yaptığımız çalışmalara 2013’e ağırlık vereceğiz. Bu konuda uluslararası sektör dernek­leriyle işbirliklerimiz bize yarar sağlıyor. Onlarla birlikte hare­ket ederek sektörel yenilikleri Türk sıcak daldırma galvaniz fir­malarıyla, Avrupa ve Amerika ile eş zamanlı olarak paylaşıyo­ruz. Konumuza özel yabancı yayınları Türkçeye çevirerek, sıcak daldırma galvaniz alanındaki kaynak sıkıntısını gidermek ve üyelerimizin yanı sıra paydaşlarımızı da bilgilendirmek bu yıl­ki planlarımız arasında yer alıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi çeşitli fuarlar ve seminerlere katılarak, derneğimizi ve sektörü­müzü tanıtmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği büyüme başarısı galvanizle kaplama sektöründe küçük bir ivmeyle kendini gösterdi. Önü­müzdeki dönemde daha büyük gelişmeler görmeyi umut edi­yoruz.