Euro Istanbul Galvano firma. Yöneticisi G.Polat ile Röportaj

Euro Istanbul Galvano firma. Yöneticisi G.Polat ile Röportaj

Sayın Gürkan Polat, Okuyucularımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz? 

Öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. 1976 İstanbul doğumluyum, 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünden mezun olduktan sonra aile şirketimiz olan Euro İstanbul Galvano Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nde Yönetici ve Dış Pazarlar Sorumlusu olarak iş hayatına atıldım. 10 yılı aşkın bir süredir şirketin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteyim. 

Euro İstanbul Galvano’nun kuruluşundan bugüne gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? 

2002 yılında Galvanoteknik Sanayi Sitesinde 640 m2’de kurulmuş olan firmamız 2007 yılında 1200 m2’lik bir alana taşınmış olup, bugünlerde Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesinde 2400 m2 kapalı alanda çok daha modern bir fabrikaya taşın-maktadır. 2002 yılında ağırlıklı olarak iç piyasaya galvano cihaz-ları ve aksesuarları üretirken, bugün dünyanın çeşitli ülkeleri-ne otomatik kaplama tesisleri ve aksesuarları ihraç etmektedir. Euro Istanbul Galvano olarak hem kimyasal bilgimizi hem de mekanik yeteneklerimizi harmanlayarak müşterilerimizin ihtiyacı olan en ideal tesislerin tasarımını ve imalatını gerçekleştirmekteyiz. Otomotiv, Uçak ve Savunma Sanayi, Mobilya Sektörü, vs. gibi sektörlerde son derece bilinen ve tanınan firma referanslarına sahibiz. 

Firmanızın vizyonu, misyonu ve kalite politikası hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Vizyonumuz; yarattığı tesislerle ve hizmet kalitesiyle dünya ça-pında tanınan bir marka olmak. Misyonumuz; sürekli gelişim sağlayarak, teknolojiye ve işgücüne yatırım yaparak aranan ve tercih edilen bir marka olmak. Firmamızın en önem verdiği un-surlardan birisi de kalitedir. Amacımız, Avrupalı rakip firmala-rın ürettiği gibi yıllar boyu verimli çalışacak tesisler üretmek-tir. Bu sebeple fiyat odaklı değil kalite odaklı çalışmaktayız. Bu-nun içinde kullanılması gereken en güvenilir malzeme ne ise onu kullanmaktayız. İmalatımızda CAD ve CAM kullanmakta-yız. Üretmiş olduğumuz tesislerin tamamı fabrikamızda önce-den test edilerek (tüm fonksiyonel testler yapılarak) müşteriye sevk edilmektedir. Buna ek olarak firmamız müşterilerine bina planı çalışmasından zemin çalışmasına, arıtma tesisine, hava-landırma ve eleketriksel gereksinimlere kadar tüm detaylı çalış-mayı hazırlayıp sözleşme esnasında bunu bir detaylı rapor ola-rak müşterilerine teslim etmektedir. Bu raporda kullanılan tüm malzemeler, hava, elektrik, su besleme, su boşaltma, zemin pla-nı, zemin yapısı, minimum zemin taşıma direnci, vs. müşterile-re sunulmaktadır. 

Ürün ve ürün gruplarınız nelerdir? Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? 

Otomatik/manuel elektroliz kaplama tesisleri, eloksal tesisleri, kataforez tesisleri, fosfatlama ve ön işlem tesisleri imalatı ger-çekleştirmekteyiz. Buna ek olarak, bu tesislerde kullanılmakta olan pompa filtreler, santrifüj kurutmalar, ısıtıcılar, anot sepet-leri, ısıtma ve soğutma serpantinleri, PP/PVC/PVDF/PE tanklar ve ek olarak Paslanmaz Çelik, Titan ve Çelik tanklar üretmek-teyiz. Ek olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren yurtdışından bir firmayla ortak olarak Türkiye’de henüz tam anlamıyla pro-fesyonel olarak yapılmayan arıtma tesisleri konusunda faaliyet göstermekteyiz. Gene yılın ikinci yarısında, yine yurtdışından bir firmayla ortak banyo askıları imalatına girmek üzere çalış-malarımıza başlamış bulunmaktayız. Sektörel bazda; otomotiv, uçak ve savunma sanayi, inşaat, mobilya, vs. sektörlerde faali-yet göstermekteyiz. 

Müşterilerinize sunmuş olduğunuz teknik destek servisi-niz bulunmakta mıdır?

Müşterilerimizin verimli çalışması ve arızasız çalışması bizim için birinci öncelikli konudur. Bu sebeple gerek uzaktan bağ-lantı yöntemleriyle gerekse de birebir müşterimizi ziyaret ede-rek herhangi bir problem olması durumunda yaşanan sorunu ortadan kaldırmaktayız. Firmamızda 3 Makine Mühendisi çalış-tırmaktayız. Buna ek olarak yurtdışından da destek almaktayız. 

Euro İstanbul olarak stoklama ve depolama ile ilgili çalış-malarınız nelerdir? 

Euro İstanbul olarak en kuvvetli yanlarımızdan biri de müşteri-mize zamanında cevap verebiliyor olmamızdır. Bugüne kadar söz verdiğimiz teslim tarihini geciktirdiğimiz hiçbir projemiz ol-mamıştır. Buna ek olarak yapmış olduğumuz tesisler veya yar-dımcı aksesuarlar için gerekebilecek tüm yedek parçalar, ima-latçısı biz olalım ya da olmayalım elimizde bulunmaktadır. Her türlü yedek parça ihtiyacı için 24 saat içinde teslim garanti-si vermekteyiz. Her türlü yedek parça için 10 yıl bulundurma veya yenisi ile değişim garantisi sunmaktayız. 

Çalışan profilinizden bahsedebilir misiniz? Kurum içinde eğitim faaliyetleri düzenliyor musunuz? 

Profesyonel bir ekiple çalışmaktayız. Her birinin yapmış olduğu işte en azından belli bir tecrübeye sahip olması ve Euro İstan-bul kalite ve imalat kültürüne sahip olması birinci öncelikli ta-kip ettiğimiz konulardır. Ekibimiz de 3 adet Makine Mühendisi ve bunlara bağlı olarak Mekanik İmalat Sorumlusu ve alt imalat kadroları istihdam etmekteyiz. Ekibimizle birebir görüşerek ve periyodik toplantılar gerçekleştirerek firmamızın idealleri ve amaçları konusunda sürekli görüşmeler düzenlemekteyiz. 

Global pazar ile Türkiye’yi kıyasladığınızda, kaplama sek-töründe sizce Türkiye nasıl bir konumdadır? 

Kaplama sektörü ne yazık ki ülkemizde hak ettiği itibarı net ola-rak görmemektedir. Bunun birinci sebebi ise ne yazık ki sektö-rün tam olarak profesyonel manada yönetilmemesi olarak gös-terilebilir. Maliyet hataları, haksız rekabet ve yetersiz iş gücü fir-maların genel olarak yaşadıkları en önemli problemlerden bir


kaçıdır. Ağırlıklı olarak yurtdışı çalışmamız sebebiyle aradaki bazı farkları çok daha net olarak görebilmekteyiz. Avrupa’da fir­malar daha planlı ve programlı çalışırken biz de daha günlük ka­rarlar alınılabiliyor. Buna ek olarak, piyasa bazında bunu değer­lendirmemiz durumunda Avrupalı firmalara göre talebin çok daha canlı ve iş gücünün nispeten daha ucuz olduğu bir sek­töre sahibiz. Yurtdışından yatırım yapmış olan birçok firma bu­lunmaktadır ve şu anda da görüşmekte olduğumuz Türkiye’ye, sektöre yatırım yapmak isteyen firmalar mevcuttur. Önümüz­deki 10 sene için talebin canlı kalacağını öngörmekteyim.

Geçtiğimiz seneyi firmanızın hedefleri açısından değerlen­direbilir misiniz?

Firmamız geçtiğimiz sene hedeflemiş olduğu ciroyu yakalamış ve referanslarını bunun doğrultusunda artırmıştır. Geçtiğimiz sene başarılı bir Stuttgart O&S fuarı gerçekleştirmiş, marka de­ğerini artırmıştır.

2013 yılı için hedef ve projeleriniz nelerdir?

2013 yılı için hedeflerimiz arasında bir önceki seneye göre ci­romuzu artırmak ve yeni pazarlarda faaliyetimizi arttırmak ni­yetindeyiz. Bu sebeple, 2011 yılında katılmış olduğumuz Han­nover Messe fuarına bu sene de katıldık ve bu sene katılımımız bize gösterdiki Euro İstanbul adı artık yavaş yavaş uluslarara­sı arenada da tanınmaya başlamıştır. Yine aynı şekilde bu haf­ta 2400 m2 bir fabrikaya taşınmaktayız ve burada mevcut işleri­mize ek olarak arıtma tesisleri imalatı ve galvano askıları imalat yatırımı planlamaktayız.

Son olarak, sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır?

Bu sektörde profesyonel olarak hizmet gösteren firmalarla, sek­töre zarar veren firmaların birbirinden ayrışması sektörün geli­şimine çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, firmaların bir birlik kurması ve bu birliğin onay vereceği firmaların bu sektör­de faaliyet gerçekleştirmesine izin verilmesi sektöre artı bir de­ğer katacağı gibi; ekolojik anlamda, rekabet anlamında ve tek­nik anlamda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.